Eylemleri

Yazan Türk

Dost Üyeler
Katılım
7 May 2008
Mesajlar
101
Tepkime puanı
0
Puanları
0
VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER Vakfın gayesine ulaşabilmesi için yasal sınırlamalar dışında;

» Vakıf Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında öğrenci yurtları açıp işletmeye,
» Üniversiteler dahil eğitim öğretim kurumları açmaya, işletmeye veya ortak olmaya, burs vermeye,
» Miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,
» Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,
» Vakıf mal varlığına giren bir veya birden çok taşınır veya taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,
» Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,
» Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,
» Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
» Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,
» Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,
» Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,
» Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal ve hizmet edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,
» Her türlü gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağış ve vasiyetleri kabul etmeye, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vakıflardan bağış almaya; uygun gördüğü kişilere aylık gelir bağlamaya veya bağlatmaya,
» Vakfın gayesine benzer olan vakıf, kurum ve kuruluşlarla işbirliği, kısa veya uzun vadeli anlaşmalar yapmaya,
» Vakfın tanıtılması ve gelir sağlamak amacı ile her türlü faaliyet ve çalışmalar yapmaya,
» Vakfın gelirlerini arttırmak için; bayilik, temsilcilik, acentelik (sigorta dahil), faaliyetlerini yapmaya veya yaptırmaya,
» Amacın gerçekleştirilmesi için yardım kampanyaları açmak, tanıtma faaliyetlerini yürütmek ve bu maksatla vakıf merkez şubelerince balo, konser, piyango, kermes, spor ve milli oyun gösterileri, yurt içi ve yurt dışı geziler ve konferanslar gibi faaliyetleri tertip etmeye,
» Uluslararası ve yurt içi fuar, sergi, sempozyum, kongre ve demonstrasyon faaliyetlerinde bulunmaya,
» Vakıf öğrenci yurtlarından yararlanan öğrencilerin aylık maliyetlerinin, her yıl Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek orandaki kısmının vakıf gelirlerinden karşılanmasına,
» Amacın gerçekleşmesi için gerekli diğer faaliyetlerde bulunmaya, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 48’nci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanununda yasaklanan maksatlarla kullanamaz
 
Üst