Bu Siteden Her Türlü Alıntı Yapmak Serbesttir. Sitenin Tüm Hakları "KIBRIS TÜRK MİLLETİNE" Aittir. www.kibris1974.com'un Varlığı Türk Varlığına Armağan Olsun

Sitemizde Reklam Alanlarını Kullanabilmek İçin Mehmetçik Vâkıfına Veya Mücahitler Ve Şehit Aileleri Derneğine Yatırmış Olduğunuz Bağış Makbuzunu [email protected] Adresine İletmeniz Yeterlidir...

Geri git   KIBRIS1974 FORUM " Kibris TÜRK tarihi araştırmaları , Gündem haberleri, KIBRIS da kim kimdir ne nedir , kibris videolari resimleri dökümanları indir" > Türk Kültürleri > Türk Yurtları > Kırgızistan
Kayıt ol Yardım Üye Listesi Ajanda Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et


Konu Bilgileri
Kısayollar
Konu Basligi Rusya’dan Obama’ya Kötü Sürpriz: ABD Orta Asya’daki Son Askeri Üssü’nü de Kaybetti
Cevaplar
0
Sonraki Konu
sonraki Konu
Rusya’dan Obama’ya Kötü Sürpriz: ABD Orta Asya’daki Son Askeri Üssü’nü de Kaybetti Konusunu Görüntüleyenler
 
Görüntüleme
528
Önceki Konu
önceki Konu

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 21-05-2009, 01:51 AM   #1
Profil
CANBULAT
-Otağ Hanı-
 
CANBULAT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler
Üyelik tarihi: Mar 2008
Bulunduğu yer: Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Mesajlar: 4,112
Konular:
Uye No:76

Ettiği Teşekkür: 3200
2269 Mesajına 5780 Kere Teşekkür Edlidi
İlgi Alanları
Extra:
CANBULAT is on a distinguished road
CANBULAT - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Rusya’dan Obama’ya Kötü Sürpriz: ABD Orta Asya’daki Son Askeri Üssü’nü de Kaybetti

Dünyada ayný anda topraklarýnda hem ABD ve hem de Rus üssü bulunduran tek ülke olan Kýrgýzistan ABD’nin sahip olduðu Manas Askeri Üssü’nü kapatma kararý aldý. Her ne kadar uzun süreden beri bu ülkedeki Amerikan üssünün kapatýlmasý beklenen bir geliþme olsa da Kýrgýzistan Devlet Baþkaný Kurmanbek Bakiyev’in 3 Þubat akþamý yaptýðý bu açýklamasý “beklenmedik” bir geliþme olarak deðerlendirilmiþtir. Zira bu haber en çok da Kýrgýzistan’daki iktidar ve muhalefet için sürpriz olmuþtur. Bakiyev ile ayný saatlerde açýklama yapan Kýrgýz yetkililer bu konudan haberdar olmadýklarýný bildirmiþlerdir.
.


Bakiyev’in bu kararýndan habersiz olan sadece Kýrgýz hükümeti ve muhalefeti deðil, ayný zamanda ABD’nin bu kapatma karýndan haberi olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Zira ilk defa Moskova’da bizzat Bakiyev tarafýndan Moskova’da açýklanan bu karar sonrasýnda Kýrgýzistan'daki Amerikan askeri üssünden yapýlan açýklamada, üssün kapatýlmasýyla ilgili olarak Kýrgýz yetkililerinden kendilerine ulaþan resmi bildirim bulunmadýðý kaydedildi. Açýklamada, ABD Dýþiþleri Bakanlýðýndan da böyle bir yazý alýnmadýðý ve üsteki faaliyetlerin her günkü gibi devam ettiði belirtildi. Kýrgýzistan'daki Amerikan Büyükelçiliðinden yapýlan açýklamada da, "Hava üssünün geleceði konusunda Kýrgýz yetkililerle müzakere halindeyiz. Müzakereler devam edecek" denildi.


Kollektif Güvenlik Anlaþmasý Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Topluluðu zirveleri için Moskova’da bulunan Bakiyev, Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev ile yaptýðý görüþme sonrasýnda bir açýklama yaparak Manas Üssü’nü kapatacaklarýný bildirmiþtir. Bakiyev açýklamasýnda Amerikalýlarýn bu üssü bir en fazla iki yýl istediklerini, ancak 8 yýldýr üssü býrakmadýklarýný bildirmiþtir. Bakiyev ayrýca Amerikalýlarla bu üs karþýlýðý ekonomik yardým konusunun görüþüldüðünü ancak bir netice alýnamadýðýný, üssün atýklarýnýn ekolojik tehlike yarattýðýný ve Amerikan askerlerinin bazý Kýrgýz vatandaþlarýný öldürdüðünü de ifade etmiþtir.
.


Bilindiði gibi Kýrgýzistan Orta Asya’da ekonomik krizi en aðýr hisseden ülkelerin baþýnda gelmektedir. Bakiyev açýklamasýnda son üç yýldýr anlaþma þartlarýný gözden geçirilmesi gerektiðini ifade etmiþ ancak Amerika’dan cevap alamadýklarýna da vurgu yapmýþtýr. Kýrgýzistan'da ayný zamanda elektrik sýkýntýsý da had safhadadýr ve bbu elektriði sadece Özbekistan'dan temin edebilmektedir. Özbekistan ise Kýrgýzistan'ýn Manas üssünü kapatmasýný istemektedir.

Kýrgýzistan ile Rusya arasýnda yapýlan görüþmelerde Manas Üssü’nün kapatýlmasý karþýlýðýnda bu ülkeye büyük bir ekonomik yardým paketi verilmiþtir. Buna göre bu ülkeye 150 milyon dolar hibe yapýlmýþ ve 40 yýl vadeli, düþük faizli 2 milyar dolarlýk kredi verilmiþtir. Moskova ayrýca Kýrgýzistan'ýn Rusya'ya olan 193 milyon 561 bin dolar borcunun yaklaþýk 180 milyon dolarlýk kýsmýný silmiþtir. Rusya bunun karþýlýðýnda Biþkek'teki, "DASTAN" isimli Deniz Silah Sanayi ve Harp Malzeme Üreticisi firmanýn yüzde 48 hisse senedini ve Biþkek'te Rusya Büyükelçiliði'nin eski binasýnda Rus Kültür Merkezi kurulmasýný temin etmiþtir. Ayrýca Rusya ülkede bir yýldýr inþaatý süren Kambar-Ata barajýn inþaatýna ve enerji sektörüne toplam yatýrýmýn yapmayý planlamaktadýr.


David Petraus geçen ay Kýrgýzistan’a bir ziyaret gerçekleþtirmiþ ve burada gazetecilerin sorularýna cevap verirken üssün kapanmasýnýn gündemlerinde olmadýðýný bildirmiþtir. Patreus ayrýca bu ziyareti esnasýnda ABD’nin Kýrgýzistan’a çeþitli programlarla yýllýk 150 milyon dolar aktardýðýný ve ayrýca 63 milyon dolar da üs için verdiklerini açýklamýþtý. ABD yönetimi terör ve narkotik trafiði ile mücadele etmesi için bu ülkeye 2009 yýlý için 25 milyon dolarlýk ek bir ödenek de ayýrmýþtý. Üste Amerikan, Ýspanyol ve Fransýzlardan oluþan yaklaþýk 1.000 kiþilik asker bulunmaktadýr. Üs Obama’nýn Irak’dan çektiði askerleri Afganistan’a göndermesi için son derece önemli bir rol oynamaktaydý.

Bakiyev’in bu kararý Moskova’da açýklamasý ilginçtir ve doðrudan mesaj içermektedir. Kýrgýzistan’ýn 2005 yýlýnda yaþadýðý Sivil Devrim sonrasýnda Rusya, ABD ve Çin arasýnda bir denge oluþturmaya çalýþmýþ ve dünyanýn en büyük üç gücü ile pazarlýk masasýna oturmuþtu. Zaman içerisinde Amerika’nýn Irak bataklýðýna saplanmasý ve Þanghay Ýþbirliði Örgütü’nün de bastýrmasýyla Kýrgýzistan ABD’yi feda etmiþtir.

Bilindiði gibi Özbekistan’daki Hanabad üssü 2005 yýlýnda kapanmýþtý ve bölgedeki tek üs olarak 2001 yýlýnda açýlan Manas Üssü kalmýþtý. Bu üs Afganistan operasyonlarý açýsýndan son derece önemliydi. Bu üs sadece ikmal üssü deðil, ayný zamanda Çin’i ve bölgedeki diðer ülkeleri dinleme üssü olarak da kullanýlýyordu. Afganistan operasyonlarý amacýyla açýlan üssün þimdi ABD’deki Obama yönetiminin tam da dýþ politikasýnýn ana eksenine Afganistan operasyonlarýný koyduðu bir dönemde onun Afganistan yolunu kapatacak bu giriþim ABD tarafýndan pek hoþ karþýlanmayacaktýr.

Kýrgýzistan'da baþkente 45 kilometre mesafede Ruslarýn Kant Hava Üssü bulunmaktadýr. Rusya bu adýmý ile Obama yönetiminin Polonya ve Çek Cumhuriyetine kurmaktan vazgeçmediði radar üssü ve füze savunma üssüne karþýlýk Rusya’nýn ABD ile yeni dönemde her türlü rekabete hazýr olduðunu göstermesi açýsýndan önemlidir. Bu adýmý Rusya’nýn Obama’ya sürpriz olarak deðerlendirilebilir.

Geçtiðimiz hafta Kýrgýzistan’da bir dizi operasyon yapýlmýþ ve birçok muhalif isim gözaltýna alýnmýþ ve Kýrgýzistan'ýn eski savunma bakaný Ýsmail Ýsakov hakkýnda da soruþturma açýlmýþtý. Eski Meclis Baþkaný ve iktidar karþýtý Atameken Partisi’nin lideri Ömürbek Tekebayev, 2005 devriminin önde gelen isimlerinden ve eski dýþiþleri bakanlarýndan Roza Otunbayeva ve Alikbek Cekþenkulov ile Sosyal Demokrat Parti lideri, milletvekili Bakýt Beþimov’un da aralarýnda bulunduðu bu isimlerin gözaltýna alýnmasýnýn Kýrgýzistan’ýn ülkedeki Amerikan üssünü kapatma kararý almasý ile ayný döneme denk gelmesi dikkat çekmiþtir.

Bu arada Rusya ile Tacikistan’ýn arasýnýn açýldýðý da anlaþýlmaktadýr. Zira Tacikistan Devlet Baþkaný Emomali Rahman’ýn 3 Þubat 2009’da gerçekleþmesi gereken Moskova ziyaretini iptal ettiði ve ayrýca Tacikistan’ýn 4 Þubat 2009 tarihinde Moskova’da yapýlmasý planlanan Kolektif Güvenlik Anlaþmasý Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Topluluðu (AET) zirvelerine de katýlmayacaðýný açýklanmýþtýr. Tacikistan Dýþiþleri Bakanlýðý ziyaretin iptal edilmesini Rusya ile Taciksitan arasýna enerji alanýnda yaþanan sorunlara baðlamýþtýr. Zira geçtiðimiz hafta Özbekistan’ý ziyaret eden Medvedev’in “kendi ülkesi sýnýrlarý içerisinde hidroelektrik santrali inþa etmek isteyenlerin ülkelerin, komþu ülkelerin de onayýný almasý gerektiði ve bu onay olmadan Rusya’nýn benzeri projelerin yapýlmasýna onay vermeyeceðini” kaydetmiþti. Bunun üzerine Rogun hidroelektrik santralinin inþaatýný yapmak isteyen Tacikistan bu açýklama sonrasýnda Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý’na nota vermiþtir. Özbekistan, Rogun santraline ülkesinin su kaynaklarýný azaltacaðýndan dolayý karþý çýkmaktadýr. Geçtiðimiz hafta Özbekistan ile Rusya arasýnda doðalgaz anlaþmasý imzalanmasýndan sonra Sovyetler Birliði döneminde inþasýna baþlanan ve yaklaþýk yarýsý tamamlanan Rogun hidroelektrik santralinin bitirilmesi için garantör olan Rusya þimdiye kadar net tavýr göstermediði bu konuda þimdi Özbekistan’dan yana tavýr koymuþtur. Böylece Rusya enerji kaynaklarý açýsýndan zengin olan Özebekistan’ý bu alanda zayýf Tacikistan’a tercih etmiþtir. Bu geliþme ayný zamanda bölgede yakýn gelecekte su sorunlarýnýn da ciddi bir krize dönüþebileceðini ve hatta su savaþlarýnýn dahi gündeme gelebileceðini göstermiþtir.

Yukarýdaki rahatsýzlýðý Kýrgýzistan konteksinde deðerlendirdiðimizde ABD Kýrgýzistan’daki üssünü de yitirdikten sonra Orta Asya’da tutunacak bir dalý kalmamýþtýr. Þimdi Rusya ile Tacikistan’ýn arasýnýn açýlmasýndan sonra ABD’nin bölgede yeni müttefik olarak Tacikistan’ý yanýna alabilir ve “kovulduðu” Özbekistan ve Kýrgýzistan askeri üsleri yerine Tacikistan’dan üs alabilir.

Görüldüðü gibi 11 Eylül saldýrýlarýndan sonra Özbekistan ve Kýrgýzistan’da askeri üs edinen Rusya þimdi bu üsleri kaybetmiþtir. Türkmenistan 21 Ocak 2009 tarihinde yapýlan milli güvenlik kurulu toplantýsýnda kabul edilen yeni askeri doktrininin sadece savunma amaçlý olduðunu bildirmiþtir. Yeni askeri doktrinde, Türkmenistan'ýn hiçbir ülkenin askeri üssünü barýndýrmayacaðý, nükleer ve kitle imha silahlarý üretmeyeceði ve bunlarýn alýmý satýmýný yapmayacaðý özellikle belirtilmektedir. Dolayýsýyla da Türkmenistan ile ilgili bütün süpekilasyonlar bu doktrinle devre dýþýna çýkmýþtýr. Tarafsýzlýk statüsünü koruyan Türkmenistan’ýn ýsrarla topraklarýnda herhangi bir yabancý askeri güce yer vermeyeceðini açýklamasýndan sonra bütün gözler Tacikistan’a çevrilmiþtir. Çin’in de Tacikistan’da aktif bir çaba içerisinde olduðunu dikkate aldýðýmýzda önümüzdeki dönemde bu ülkenin küresel güçlerin yeni mücadele alanlarýndan birisi haline gelebileceðini söyleyebiliriz. Ayrýca Orta Asya’da bütün desteðini kaybeden Amerika’nýn Türkiye’nin desteðine olan ihtiyacý her zamankinden daha fazla artmýþtýr. Kimbilir ABD eðer ki, Taciksitan'dan üs alamazsa Trabzon'dan üs isteyecektir...
.
Yalnýzca 2008 yýlýnda Manas üssünden 5,000 tona yakýn teçhizatýn ve Afganistan’a giriþ ve çýkýþ yapan 170,000 Amerikan askerinin nakliyesi bu üsten gerçekleþmesi Manas’ýn ABD için taþýdýðý önemi göstermeye yeterli bir örnektir. Rusya ABD’yi Afganistan operasyonlarýnda kendine baðýmlý hale getirmeye çalýþmaktadýr. Nitekim Rusya geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklama Amerika’nýn Afganistan’daki çabalarýný desteklediklerini, yalnýz Washington’un da Moskova ve Orta Asya ülkeleriyle daha yakýn çalýþmasý gerektiðine iþaret edilerek ABD’ye Kremlin’in yolu gösterilmiþtir.

.


Yukarýdaki analizi okuyanlar Özbekistan ile Rusya arasýnda "su sýzmýyor" algýsýna kapýlabilirler. Durum aslýnda öyle deðildir. Her ne kadar geçtiðimiz ay Rusya ile Özbekistan arasýnda doðalgaz anlaþmasý imzalansa da iki ülke arasýnda ciddi sorunlarýn yaþandýðý ve Özbekistan'ýn batý ile yeni bir kapý aralama arafesinde olduðunu da belirtmek gerekir. Bunun için Türkiye yeni roller üstlenebilir. Bu çerçevede uzun süredir soðuk olan iki ülke iliþkilerinin bu yýl içerisinde gerçekleþebilecek bir üst düzey (Cumhurbaþkaný) ziyaretle giderilmesi gündeme gelebilir. Burasý Orta Asya ve her türlü geliþmeye açýk... Bu bölgede çok önemli geliþmeler yaþanmaktadýr. Tabiri caiz ise bölgemizde yeni bir dünya kuruluyor, kartlar yeniden karýlýyor, taþlar yeniden yerine oturtuluyor... Türkiye'nin bir an önce iç politikadaki suni gündemlerden, kýsýr çekiþmelerden baþýný kaldýrmasý ve fethetmesi gereken asýl bölgeye dikkatini yöneltmesi gerekmektedir.
__________________
Signatürü

ŞEREFSİZ VATAN HAİNLERİ AYAĞINIZI DENK ALIN !!!
KÜRDÜN MARKA OLDUĞU YERDE FİYATI BİZ KOYARIZ...
CANBULAT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Rusya’dan Obama’ya Kötü Sürpriz: ABD Orta Asya’daki Son Askeri Üssü’nü de Kaybetti

Şu an bu konuyu KIBRIS FORUM içerisinde toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

KIBRIS Forumda şu an Sistem size Rusya’dan Obama’ya Kötü Sürpriz: ABD Orta Asya’daki Son Askeri Üssü’nü de Kaybetti konusunu gösteriyor.Bu konu forum içerisinde 528 kez görüntülenmiş. Rusya’dan Obama’ya Kötü Sürpriz: ABD Orta Asya’daki Son Askeri Üssü’nü de Kaybetti Bu konu hakkında google araması yapmak istiyorsanız Rusya’dan Obama’ya Kötü Sürpriz: ABD Orta Asya’daki Son Askeri Üssü’nü de Kaybetti tıklayınız
Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Kibris 1974 yabancı dizi izle
KIBRIS , Kırgızistan Rusya’dan Obama’ya Kötü Sürpriz: ABD Orta Asya’daki Son Askeri Üssü’nü de Kaybetti