Bu Siteden Her Türlü Alıntı Yapmak Serbesttir. Sitenin Tüm Hakları "KIBRIS TÜRK MİLLETİNE" Aittir. www.kibris1974.com'un Varlığı Türk Varlığına Armağan Olsun

Sitemizde Reklam Alanlarını Kullanabilmek İçin Mehmetçik Vâkıfına Veya Mücahitler Ve Şehit Aileleri Derneğine Yatırmış Olduğunuz Bağış Makbuzunu [email protected] Adresine İletmeniz Yeterlidir...

Geri git   KIBRIS1974 FORUM " Kibris TÜRK tarihi araştırmaları , Gündem haberleri, KIBRIS da kim kimdir ne nedir , kibris videolari resimleri dökümanları indir" > Türk Kültürleri > Türk Yurtları > Türkmenistan
Kayıt ol Yardım Üye Listesi Ajanda Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et


Konu Bilgileri
Kısayollar
Konu Basligi Türkmenistan ve Yeni Dış Politikası
Cevaplar
0
Sonraki Konu
sonraki Konu
Türkmenistan ve Yeni Dış Politikası Konusunu Görüntüleyenler
 
Görüntüleme
628
Önceki Konu
önceki Konu

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 21-05-2009, 01:49 AM   #1
Profil
CANBULAT
-Otağ Hanı-
 
CANBULAT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler
Üyelik tarihi: Mar 2008
Bulunduğu yer: Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Mesajlar: 4,111
Konular:
Uye No:76

Ettiği Teşekkür: 3200
2269 Mesajına 5780 Kere Teşekkür Edlidi
İlgi Alanları
Extra:
CANBULAT is on a distinguished road
CANBULAT - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Türkmenistan ve Yeni Dýþ Politikasý

Türkmenistan Devlet Baþkaný Kurbanguli Berdimuhammedov, 19 Mart 2007'de yapýlan Bakanlar Kurulu toplantýsýnda yönetimin 'açýklýk' politikasýna baðlý kalacaðýný' duyurdu. 30 Mart 2007'de gerçekleþtirilen ve aðýrlýklý olarak 'tarým politikalarýnýn' ele alýnmasý nedeniyle hayal kýrýklýðý yaratan 20nci Olaðan Halk Maslahatý Toplantýsý öncesinde yapýlan bu açýklama pek raðbet görmedi. Belki de inandýrýcý bulunmadý.
Ancak, 1995'ten bu yana BM tarafýndan tanýnan 'Tarafsýzlýk Statüsüne' sadýk bir dýþ politika izleyen ve dünyaya entegre olunabilmesi için yapýlan çaðrýlarý 'iç iþlerine müdahale' olarak deðerlendirerek reddeden Türkmenistan için bu önemli bir rota deðiþikliðine iþaret ediyor.
Zira, ana hatlarýyla eðitim, saðlýk, turizm ve spor, sosyal güvenlik, tarým ve güvenlik alanlarýna odaklanýlan toplantýda alýnan kararlar da 'geliþim' konusunda umut verici.
Toplantýda alýnan kararlarýn, uluslar arasý platformun gelecekte Türkmenistan'dan neler bekleyeceðini ortaya koymasý bakýmýndan duyurulmasýnda fayda var…Bunlar;
' 'Türkmenistan Eðitim Bakanlýðý'nýn yabancý ülkelerin eðitim-öðretim kurumlarýndaki uzmanlarla Türkmenistan için uzmanlarýn yetiþtirilmesi amacýyla müþtereken çalýþmalar yapmasý, orta öðretim kurumlarýna yönelik müfredat programlarýnýn yenilenerek ders kitaplarýnýn basýlmasý,
' Bilimsel araþtýrmalarýn geliþtirilmesi amacýyla, Türkmenbaþý döneminde kapatýlan Türkmenistan Ýlimler Akademisi'nin 2007/2008 eðitim öðretim döneminde tekrar faaliyete geçirilmesi,
' Saðlýk ve Ýlaç Sanayi Bakanlýðý tarafýndan þehir merkezleri dýþýnda saðlýk ocaklarýnýn kurulmasý, Aþkabat'ta inþa edilecek Onkoloji Hastanesi'nin süratle tamamlanarak faaliyete geçirilmesi,
' Türkmenistan'ýn spor alanýnda uluslararasý seviyede baþarýlar kazanmasý amacýyla spor merkezlerinin kurulmasý ve sporun bir devlet politikasý haline getirilmesi,
' Türkmenistan'ýn dünyada tanýnan kültürel alanlarýnýn bulunduðundan hareketle, turizm sektöründe çalýþmalar yapýlmasý, ülke tanýtýmý ile ilgili projeler üretilmesi,
' Yeni Sosyal Güvenlik Yasasý'nýn hazýrlanmasý ve yasanýn eksiksiz ve tam olarak uygulanmasý, yeni tasarýyla sadece kamu kurumlarýnda deðil köy ve tarým alanlarýnda çalýþan þahýslara emeklilik hakký saðlanmasý, emeklilik hakký kazanan þahýslarýn hayatlarýný kaybetmeleri durumunda ailelerinin güvence altýna alýnmasý,
' Savunma Bakanlýðý'na baðlý olarak faaliyet gösteren itfaiye, trafik ve yerel güvenlik birimlerinin yetkilerinin Ýçiþleri Bakanlýðý'na devredilmesi,
' Tarým sektörüyle ilgili olarak yetkililerce gerçekçi verilerin açýklanmasý, ürünlerin niceliði kadar niteliðine de önem verilmesi, tarým ürünleri kontrol laboratuarlarýnýn kullaným alanlarýnýn arttýrýlmasý ve bu laboratuarlarýn Türkmen Standartlarý Enstitüsü kontrolü altýnda kullanýlmasý, ayrýca balýk üretim tesislerinin inþa edilmesi ve kýyý geliþtirme programlarýnýn uygulanmasý,
' Tarým alanlarýnda kullanýlacak araç ve gereçlerin saðlanmasý amacýyla sektörde faaliyet gösteren Case New Holland Þirketi'nin davetiyle Almanya ve Amerika Birleþik Devletleri'ne ziyaretler gerçekleþtirilmesi,
þeklinde özetlenebilir.
Hayata geçirilmesi beklenen bu kararlarýn göstermelik olarak gündeme getirilmediði aþikar. Ayrýca, ülkenin ne tür ihtiyaçlarýnýn olduðunun cesurca göz önüne serilmesi ve yeni yönetimin 'transformasyon' döneminde dýþ ülkelerin tecrübelerinden olabildiðince istifade etmeye yöneleceðini göstermesi açýsýndan da büyük önem taþýyor.
Öte yandan, Türkmenistan'ýn reform niteliðindeki bu taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediðinin en yakýn takipçisi, þüphesiz insan haklarý ve demokratikleþme konularýnda faaliyet gösteren uluslararasý kuruluþlar olacaktýr. 20nci Olaðan Halk Maslahatý Toplantýsý'nda, 'yönetim muhalifi olduklarý gerekçesiyle' uzun yýllardýr tutuklu bulunan siyasi mahkûmlarýn salýverilmelerine iliþkin beklentilerden sonuç çýkmamasý, reform niteliðindeki diðer kararlarýn üzerinde ne derece ciddiyetle durulduðu konusuna doðal bir ilgi uyandýracaktýr.
Bu aþamada, Berdimuhammedov oldukça samimi bir þekilde adýmlar atmakta. Hatýrlanacaðý üzere, anýlanýn ilk önemli icraatý eðitim sisteminin reformunu öngören kanunu imzalayarak 05.03.2007'de yürürlüðe girmesini saðlamasý olmuþtu. Böylece, zorunlu eðitimi 9 yýla indiren ve bu nedenle lise mezunlarýnýn diðer eski Sovyet ülkelerinde üniversiteye giriþini imkânsýz kýlan Türkmenbaþý'nýn politikalarýnýn revize edildiðini/edileceðini göstermiþti. Ayrýca, Türkmenistan'ýn Ermenistan eski Büyükelçisi Hýdýr Saparliyev Eðitim Bakaný olarak atanýrken, anýlanýn yardýmcýsý olarak Türkmenbaþý döneminde de ayný görevde bulunan Muammer Türkyýlmaz isimli Türk vatandaþý getirilmiþti.
Ülkede her alanda nitelikli uzmanlarýn yetiþtirilmesinin Türkmenistan'ýn geleceði açýsýndan çok önemli olduðunu, tüm bakan ve kurum yöneticilerinin kendi alanlarýyla ilgili detaylý bilgi sahibi olmalarýnýn beklendiðini sýkça dile getiren Berdimuhammedov, Nisan 2007'de de kabine üyelerine uygulanan yurt dýþý seyahat yasaðýný kaldýrdýðýný açýklamýþtý. Kýsa dönem içinde Aþkabat Belediye Baþkaný, Turizm Bakaný gibi yetkililerin Kazakistan, Beyaz Rusya ve Türkiye'ye seyahatler yaparak iþbirliði konularý üzerinde durmasý bu bakýmdan deðerli…
Ancak, Ýçiþleri Bakaný Akmammet Rahmanov'un görevindeki ciddi eksiklikler nedeniyle görevinden alýnmasý, Türkmenistan Kültür ve Televizyon-Radyo Bakaný Enebay Atayeva ile Devlet Ýstatistik ve Enformasyon Kurumu Baþkaný Kakamurat Mommadov'a görevlerini zamanýnda ifa etmemelerinden dolayý kýnama cezasý verilmesi gibi geliþmeler, iç siyasi mekanizmanýn da reforma tabi tutulacaðýný düþündürmekte.
Türkmenistan'da yeni bir dönem baþladý…
Ülkenin kendisini uluslar arasý toplumdan 'izole' ettiði dönemin yerini dünyaya 'açýlým' almakta.
Berdimuhammedov'un eþit mesafe politikasýný korumasý ve dengeli tutumlarýný sürdürmesi halinde, süratle modernleþen bir çehreye kavuþacak Türkmenistan…
Bu husus, kendisi gibi 'aþiret' temeline dayanan, ancak yaþanan çekiþmeler nedeniyle bir türlü barýþýn tesis edilemediði bölgedeki diðer ülkelere de model olmasýný saðlayabilecektir…
__________________
Signatürü

ŞEREFSİZ VATAN HAİNLERİ AYAĞINIZI DENK ALIN !!!
KÜRDÜN MARKA OLDUĞU YERDE FİYATI BİZ KOYARIZ...
CANBULAT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Türkmenistan ve Yeni Dış Politikası

Şu an bu konuyu KIBRIS FORUM içerisinde toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

KIBRIS Forumda şu an Sistem size Türkmenistan ve Yeni Dış Politikası konusunu gösteriyor.Bu konu forum içerisinde 628 kez görüntülenmiş. Türkmenistan ve Yeni Dış Politikası Bu konu hakkında google araması yapmak istiyorsanız Türkmenistan ve Yeni Dış Politikası tıklayınız
Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Kibris 1974 yabancı dizi izle
KIBRIS , Türkmenistan Türkmenistan ve Yeni Dış Politikası